doctoral thesis
THE PROGNOSTIC MODEL OF EVALUATION THE DEPENDENCE OF TECHNOLOGICAL-MARKET INDICATORS IN CONTAINER TRAFFIC

Renato Oblak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Metadata
TitlePrognostički model ocjene ovisnosti tehniloško-tržišnih pokazatelja u prometu kontejnera
AuthorRenato Oblak
Mentor(s)Svjetlana Hess
Alen Jugović
Abstract
Pružanje usluge kontejnerskog prijevoza je iznimno složen proces, koji zahtijeva visoka kapitalna ulaganja u osnovnu opremu i kontejnerske brodove. Nalazi se pod stalnim utjecajem čestih promjena koje nastaju na tržištu ponude i potražnje za brodskim prostorom, što ima za posljedicu veliku poslovnu nesigurnost i visoki stupanj poslovnog rizika. Zbog toga je uspješnost poslovanja kontejnerskih brodara u direktnoj ovisnosti o različitim tehnološko-tržišnim pokazateljima, a posebice politike formiranja kontejnerskih vozarina i njezine pravovremene provedivosti. Kontejnerske vozarine čine osnovni izvor prihoda kontejnerskim brodarima i predstavljaju novčanu naknadu koju korisnici prijevoza plaćaju po kontejnerskoj jedinici za izvršenu uslugu prijevoza na određenoj relaciji. Ukupnost svih naplaćenih vozarina na pojedinom putovanju trebala bi pokriti sve troškove tog linijskog servisa. Međutim, nepostojanost u stabilnosti kontejnerskih vozarina koje se pojavljuju u proteklih nekoliko godina negativno utječu na uspješnost poslovanja kontejnerskih brodara. Stoga se pojavila osnovna potreba za pronalaženjem novih modela formiranja kontejnerskih vozarina s kojima bi se ublažili ti negativni trendovi i izbjegle ekonomske krize koje pogađaju pomorsku industriju. Iz toga proizlazi osnovna svrha i cilj provedenog istraživanja, a sastoji se u pronalaženju optimalnog modela za ocjenu ovisnosti te određivanje one razine tehnološko-tržišnih pokazatelja s kojima bi se osigurala dugoročna stabilnost poslovanja svih sudionika u kontejnerskom prometu. Za potrebe definiranja i postavljanja prognostičkog modela korišteni su najvažniji čimbenici koji utječu na tržište kontejnerskog prometa u svijetu. Provjera i dokazivanje uspješnosti postavljenog modela provesti će se na primjeru luke Rijeka koja se nalazi na sjevernojadranskom prometnom pravcu.
Keywordscontainer transport container freight rates technological-market indicators prognostic model
Parallel title (English)THE PROGNOSTIC MODEL OF EVALUATION THE DEPENDENCE OF TECHNOLOGICAL-MARKET INDICATORS IN CONTAINER TRAFFIC
Committee MembersMirano Hess (committee chairperson)
Svjetlana Hess (committee member)
Alen Jugović (committee member)
Zvonko Kavran (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
UDK656.6
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Transport by water
339
SOCIAL SCIENCES
Trade. Commerce. International economic relations. World economy
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate (doctoral) university study programme - Maritime Studies
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-11-06
Parallel abstract (English)
Providing container transport services is an extremely complex process, which requires high capital investments in basic equipment and container vessels. It is under the constant influence of the frequent changes arising from the offer and demand market for shipping area and that results in a great business uncertainty and a high degree of the business risk. Therefore, the performance of the container shipping companies' business directly depends on different technology-market indicators and, in particular, on the formation policy of container freight rate and its timely enforceability. Container freight rates constitute the main source of the container shippers' income and represent a fee that transport customers pay by a container unit for provided transportation service on the specified route. Total amount of all the collected freight rates on each trip should cover all the costs of that line service. However, transiency in the stability of the container freight rates that appears in recent years affects adversely the performance of container shipping business. Therefore, the basic need for finding new models of forming the containers' freight rates arose, with which these negative trends would be alleviated and the economic crisis that affect the maritime industry would be avoided. From that results the main purpose and objective of the conducted research, and it consists in finding the optimal model for the dependence evaluation and determination of those levels of the technological-market indicators with which a long-term business stability of all participants in container transport would be ensured. For the purposes of defining and setting up a prognostic model, the most important factors affecting the market of container transport in the world were used. Verification and proving of the success of the set model is performed on the example of the Port of Rijeka which is on the Northern Adriatic traffic route.
Parallel keywords (Croatian)kontejnerski promet kontejnerske vozarine tehnološko-tržišni pokazatelji prognostički model
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:111210
CommitterDolores Markotić