Pages

Model zaštite broda od piratskih napada
Model zaštite broda od piratskih napada
Goran Belamarić
Posljednjih godina drastično raste broj piratskih djela na moru. U doba globalizacije piratstvo nije beznačajan fenomen - radi se o globalnom organiziranom kriminalu i trenutačno najvećoj ljudskoj prijetnji na morima i oceanima. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora piratsko djelo je i svaki čin dobrovoljnog sudjelovanja i uporabe broda ako počinitelj zna da taj brod ima obilježja piratskoga broda. Piratski je i čin kojemu je svrha poticati ili namjerno olakšavati...
Modeli razvoja županijskih i lokalnih luka u odnosu na komplementarnost prostorne koncepcije luke i grada
Modeli razvoja županijskih i lokalnih luka u odnosu na komplementarnost prostorne koncepcije luke i grada
Donald Schiozzi
Značajan problem u razvoju luka i lučkih područja, je spoznaja da planovi razvoja županijskih i lokalnih luka koje donose lučke uprave u svojstvu tijela upravljanja lukom i njenim lučkim područjem često nemaju pokrivenost u prostorno planskim rješenjima gradova i županija, ali i obratno. Odnosno, lučke uprave se planskim rješenjima vezanim za luku, a donesenim od strane gradova i županija upoznaju tek putem mišljenja nadležnog upravnog tijela za provedbu dokumenata prostornoga...
Određivanje konkurentskih sposobnosti linijskoga kontejnerskog servisa
Određivanje konkurentskih sposobnosti linijskoga kontejnerskog servisa
Jakov Karmelić
U teorijskom dijelu disertacije iznose se (teorijske) značajke linijskoga kontejnerskog brodarstva, s detaljnom strukturom svjetskih kontejnerskih kapaciteta i prometa. Istražuju se postupci i faze projektiranja linijskoga kontejnerskog servisa i donosi njihova tipologija. Zaključuje se da se linijski kontejnerski servisi s obzirom na opseg i način pružanja prijevozne usluge mogu kategorizirati u: direktne i indirektne servise „od luke do luke“ i direktne i indirektne servise...
Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala
Optimizacija raspodjele kontejnera na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala
Livia Maglić
U radu je istražen operativni logistički problem razmještaja kontejnera (BRP/CRP) na slagalištu lučkoga kontejnerskog terminala. Cilj istraživanja bio je razviti optimizacijski model koji rješava problem razmještaja kontejnera te omogućava brže i lakše donošenje odluka na operativnoj razini planiranja na kontejnerskom terminalu. Predloženi optimizacijski model izrađen je primjenom genetskog algoritma koji na osnovi 4 definirana pravila premještaja određuje poziciju...
Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima
Optimizacija raspodjele vezova i obalnih dizalica na lučkim kontejnerskim terminalima
Neven Grubišić
U radu su istraženi operativni logistički problemi koji se javljaju prilikom obavljanja tehnoloških procesa u obalnom podsustavu lučkih kontejnerskih terminala. Cilj istraživanja je strukturirati optimizacijski model u svrhu potpore taktičkom planiranju na lučkim kontejnerskim terminalima do 1 milijun kontejnera godišnje koji su tipični za šire regionalno okruženje. U užem smislu optimizacijski model rješava problem kod različitih tlocrtnih konfiguracija lučkih pristana gdje...
Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnoga procesa
Optimizacija rasporeda tereta na kontejnerskim brodovima u funkciji skraćenja prekrcajnoga procesa
Srđan Žuškin
U doktorskom radu istražen je problem rasporeda tereta na brodovima za prijevoz kontejnera, a da se pri tome zadovolji što kraći boravak broda u luci uzimajući u obzir čimbenike koji uvjetuju raspored kontejnera. Optimizacija samog procesa temelji se na uspostavljenom modelu krcanja i slaganja tereta uvođenjem unaprijed definiranog vremena iskrcaja pojedinog kontejnera s obzirom na njegovu poziciju na brodu. U modelu su ujedno uspostavljena dva dodatna optimizacijska kriterija:...
Optimizacija razmjene informacija unutar VTS sustava
Optimizacija razmjene informacija unutar VTS sustava
Mate Vukić
Ovom doktorskom disertacijom sustavno su sagledane i analizirane metode i međunarodne preporuke vezane za organizaciju i rad službe za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTS), odnosno vrste usluga i funkcije VTS centra, te oprema i osoblje VTS centra. U disertaciji su analizirani čimbenici koji utječu na radno opterećenje, kao i metode određivanja opterećenja VTS službenika. Analizom njihovih utjecaja, a posebice tijeka informacija u procesu razmjene informacija, opisan je...
Organizacijski model upravljanja sigurnošću broda s osvrtom na kontejnerske brodove
Organizacijski model upravljanja sigurnošću broda s osvrtom na kontejnerske brodove
Darijo Mišković
Pomorska industrija, odnosno prijevoz putnika i tereta morem, smatra se jednom od najopasnijih svjetskih industrija. Da bi se pridonijelo povećanoj razini sigurnosti posade, brodova, tereta, te ujedno zaštitilo morski okoliš, razvoj pomorske industrije je u velikoj mjeri određen međunarodnom regulativnom strukturom. Budući da brodarske organizacije svoje poslovanje temelje na deklariranim politikama i formalnim postupcima, koji su u skladu s međunarodnim konvencijama i pravilima, za...
Osposobljenost časnika palube na upravljačkoj razini i suvremeni tehnološki razvoj brodova
Osposobljenost časnika palube na upravljačkoj razini i suvremeni tehnološki razvoj brodova
Ana Gundić
U radu je analiziran utjecaj razvoja tehnologije na sve poslovne procese na brodu te na kompetencije koje su potrebne za obavljanje poslova na upravljačkoj razini. Određene su temeljne značajke procesa na brodu i način na koji se izvršava analiza procesa. Na osnovi navedenog, predložen je način na koji se može odrediti utjecaj uvođenja novih tehnologija na proces, odnosno na izvršitelje radnje, radnje u procesu i način na koji se donose odluke. Osnovni cilj razvoja ovakvog...
Prijedlog objedinjenog pregleda tankera u funkciji optimizacije poslovanja u brodarstvu
Prijedlog objedinjenog pregleda tankera u funkciji optimizacije poslovanja u brodarstvu
Luka Grbić
Osnovni preduvjet za uspješan rad svih sustava na brodu je provođenje adekvatnih kontrola brodskih sustava. Kod tankera se razlikuju četiri osnovne skupine pregleda: pregledi koje obavljaju predstavnici države zastave i luke, pregledi koje obavljaju predstavnici priznatih organizacija, pregledi koje obavljaju predstavnici klubova i zaklada, te pregledi koje obavljaju predstavnici kompanija. Osim navedenih kategorija nužno je spomenuti i posebne preglede koje karakterizira različit...
Prilog analizi utjecaja logistike pametnoga grada na okoliš
Prilog analizi utjecaja logistike pametnoga grada na okoliš
Mile Perić
Doktorska disertacija - Prilog analizi utjecaja logistike pametnoga grada na okoliš – proučava kako se uporabom tehnologija i modela logistike pametnoga grada (LPG) može značajno smanjiti ekološki utjecaj urbane mobilnosti. Danas gradovi predstavljaju centre u kojima živi najveći broj stanovnika. Primjerice u gradovima Europske unije živi 70 % stanovništva i u njima se istovremeno stvara 80 % BDP-a. Procjenjuje se da je trošak zbog zakrčenosti prometa u EU 80 milijardi eura...
Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih računalnih tehnologija
Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih računalnih tehnologija
Miroslav Bistrović
Doktorska disertacija – Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih i računalnih tehnologija – proučava pristup za poboljšanje sigurnosti broda od požara. Tradicionalni način zaštite od požara podrazumijeva tri područja: strukturnu zaštitu od požara, otkrivanje i gašenje požara. Više od polovice brodskih požara dogodi se u prostoru brodske strojarnice, zbog čega se naglasak istraživanja usmjerio upravo u to...

Pages