doctoral thesis
A CONTRIBUTION TO INCREASING THE EFFICIENCY OF THE SHIP FIRE DETECTION SYSTEM BY IMPLEMENTING NEW ELECTRONIC AND COMPUTER TECHNOLOGIES

Miroslav Bistrović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
Metadata
TitlePrilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih računalnih tehnologija
AuthorMiroslav Bistrović
Mentor(s)Vinko Tomas
Abstract
Doktorska disertacija – Prilog povećanju učinkovitosti brodskoga vatrodojavnog sustava primjenom novih elektroničkih i računalnih tehnologija – proučava pristup za poboljšanje sigurnosti broda od požara. Tradicionalni način zaštite od požara podrazumijeva tri područja: strukturnu zaštitu od požara, otkrivanje i gašenje požara. Više od polovice brodskih požara dogodi se u prostoru brodske strojarnice, zbog čega se naglasak istraživanja usmjerio upravo u to područje. Štete i gubitci nastali uslijed požara na brodovima zadnjih desetljeća ubrzali su razvoj novih tehnika, tehnologija i inovacija s ciljem povećanja sigurnosti i pouzdanosti sustava detekcije požara. Rano otkrivanje požara ima presudnu ulogu u njegovu gašenju i sprječavanju širenja. Razvoj vatrodojavne tehnologije potaknut je nizom požarnih incidenata, koji su za posljedicu imali velike materijalne gubitke, uz još veće ljudske žrtve. Dosadašnjim razvojem detektora dojave požara integracijom tehnologija dojave požara s mikroelektroničkim i informacijskim tehnologijama ostvaren je visok stupanj autonomnosti sustava, uz istodobno povećanje pouzdanosti i raspoloživost. Istovremeno, povećanjem potražnje za poboljšanom tehnologijom ranog detektiranja požara i njegovog sprječavanja, razvijaju se napredni sustavi detekcije čiji upravljački algoritmi imaju zadatak inteligentne obrade raspoznavanja stvarnog od lažnog signala dima ili plamena. Koristeći uslugu koju nudi nova tehnologija, brodaru je cilj kvalitetnija zaštita posade, brodskog inventara te smanjenje troškova koji bi mogli nastati uslijed nesreće izazvane požarom. Uz pregled najnovije tehnike i tehnologije ranog otkrivanja požara na brodovima, ova doktorska disertacija prikazuje poboljšanje karakteristika novih sustava i komponenti sustava detekcije, analizirajući njihove mogućnosti, prednosti i primjenu. Rezultati istraživanja pokazali su da se primjenom brodskog vatrodojavnog sustava temeljenog na računalnom vidu može unaprijediti dosadašnji klasični brodski vatrodojavni sustav, postizanjem veće brzine otkrivanja požarnog incidenta, a samim time i bržom intervencijom gašenja i suzbijanja njegovog daljnjeg širenja.
Keywordsfire ship technique technology modeling computer vision video-based smoke detection
Parallel title (English)A CONTRIBUTION TO INCREASING THE EFFICIENCY OF THE SHIP FIRE DETECTION SYSTEM BY IMPLEMENTING NEW ELECTRONIC AND COMPUTER TECHNOLOGIES
Committee MembersSerđo Kos (committee chairperson)
Vinko Tomas (committee member)
Dragan Čišić (committee member)
Dragan Martinović (committee member)
Danko Kezić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Maritime and River Traffic
UDK629
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Transport vehicle engineering
614
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Public health and hygiene. Accident prevention
004
GENERALLY
Computer science and technology. Computing. Data processing
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate (doctoral) university study programme - Maritime Studies
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-20
Parallel abstract (English)
Doctoral thesis – A contribution to increasing the efficiency of the Ship fire detection system by implementing new electronic and computer technologies – examines an approach to the increasing ship's safety in a case of fire. The traditional way of fire protection involves three areas: structural fire protection, fire detection and fire fighting. More than half of a ship's fires occur in the area of the ship's engine room, which is why the emphasis of the research is focused precisely in this area. Damage and losses incurred due to fire on ships in recent decades have accelerated the development of new techniques, technologies and innovations to increase the safety and reliability of fire detection systems. Early detection plays a crucial role in fire fighting and prevention of fire spreading. The development of fire alarm technology has been driven by a number of fire incidents which have caused huge material losses, with an even greater human toll. The current development of fire alarm detectors with the integration of technology of fire detection system with micro-electronic and information technology has created a high degree of system autonomy, while increasing reliability and availability. At the same time, the increasing demand for improved technology of early detection of fire and its prevention has developed advanced detection systems whose control algorithms have the task of intelligent processing, distinguishing real from false signals of smoke or flames. Through usage of a service offered by the new technology, the ship operator aims to gain quality crew protection, and the protection of the ship's inventory, as well as reduction of expenses that could appear due to an accident caused by a fire. With an overview of the latest techniques and technologies for early detection of fires on ships, this doctoral thesis shows the improvement of the characteristics of new systems and components of detection systems, analyzing their features, advantages and applications. The results of a research has shown that an implementation of a computer vision based fire detection can improve current classical fire detection system, by reaching greater speed of fire detection, thus faster fire containment and fire suppression.
Parallel keywords (Croatian)požar brod tehnika tehnologija modeliranje računalni vid videodetekcija dima.
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:187:437000
CommitterDolores Markotić