Pages

Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Analiza stanja marikulture u Republici Hrvatskoj
Maurizio Banko
Marikultura u Republici Hrvatskoj predstavlja jednu od razvijenijih gospodarskih grana, a smatra se podsustavom pomorskog sustava. Ulaskom u Europsku uniju pružila se prilika za dodatnim razvojem ove gospodarske grane u Republici Hrvatskoj. Nacionalnim strateškim planom razvoja marikulture u razdoblju od 2014. do 2020. godine koji prati potrebe potražnje za proizvodima iz umjetnog uzgoja na domaćem i stranom tržištu čijim ulaskom u Europsku uniju je započeo daljnji razvoj ove...
Analiza strategije razvoja luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Analiza strategije razvoja luka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Jelena Kos
Luke nautičkog turizma predstavljaju samostalne funkcionalne jedinice koje upotpunjavanju turističku ponudu Hrvatske. Od velike su važnosti za razvoj lokalnih i regionalni samouprava kao i za čitavo gospodarstvo Republike Hrvatske. Strategija razvoja luka nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2019. godine temeljni je dokument na kojem treba počivati daljnji razvitak luka nautičkog turizma u svrhu trajnog podizanja kvalitete nautičkog turizma. Analizom ove...
Analiza sustava kvalitete visokog obrazovanja s osvrtom na pomorska učilišta
Analiza sustava kvalitete visokog obrazovanja s osvrtom na pomorska učilišta
Tamara Tepavac
Kvaliteta je jedan od pojmova s kojim se često susrećemo i ona se definira na različite načine. Kvaliteta je oduvijek bila prisutna u visokom obrazovanju, a danas je njezina uloga iznimno značajna i pridaje joj se posebna pozornost. Osiguravanje kvalitete danas je uobičajeno u svim visokoobrazovnim institucijama na Europskom prostoru visokog obrazovanja. Države imaju slobodu formiranja vlastitih sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Visoka pomorska učilišta kao...
Analiza sustava priveza brodova
Analiza sustava priveza brodova
Filip Juričić
Sustav priveza broda i njegovo postavljanje vrlo je značajan element maritimne sigurnosti broda. Pravilnom postavom sustava priveza broda postižu se manji pomaci broda na mjestu priveza čime se doprinosi i učinkovitosti prekrcajnih operacija. Stoga je prilikom postavljanja sustava priveza broda potrebno voditi računa o mnogim utjecajnim čimbenicima kao što su prekidna čvrstoća i elastičnost elemenata u sustavu priveza, kutovi djelovanja priveznih konopa, vanjskim utjecajima, kao i...
Analiza sustava upravljanja lukama posebne namjene
Analiza sustava upravljanja lukama posebne namjene
Marija Kresić
Promet je jedan od temeljnih čimbenika efikasnog i efektivnog razvoja gospodarstva neke države, a jedna od podvrsta prometa je vodni promet. U ovom radu naglasak je na morskom prometu, odnosno pomorskom dobru i morskim lukama. Luka, neovisno o kojoj klasifikaciji je riječ, predstavlja osnovni objekt za bilo kakav oblik vodnog prometa – pristanište za brod. Prema namjeni, luke se dijele na luke otvorene za javni promet i luke posebne namjene. Za bolje shvaćanje teorije u praksi,...
Analiza sustava višefaznog reda čekanja u zračnom prometu
Analiza sustava višefaznog reda čekanja u zračnom prometu
Ana Grbčić
U radu je analiziran postojeći sustav reda čekanja u Zračnoj luci Rijeka, kako bi povećanjem kvalitete usluge ista postala konkurentnija. Određeni su pokazatelji funkcioniranja reda čekanja u svrhu ispitivanja zagušenja sustava. Istraživanjem su definirana potencijalna „uska grla“, a dobiveni rezultati uspoređeni su sa smjernicama IATA-e o maksimalno dozvoljenom vremenu čekanja. Ponašanje sustava ispitano je kako u zimskom tako i u ljetnom periodu. Ovim radom nastoji se...
Analiza svjetske brodogradnje u posljednjem periodu
Analiza svjetske brodogradnje u posljednjem periodu
Mate Brižić
Morem se prevozi oko 80 % svjetske robe te zato na svjetsku pomorsku trgovinu primarno utječe stanje svjetskog gospodarstva. U vremenima velike potražnje za brodskim prostorom, vozarine rastu te brodovlasnici naručuju više brodova. U suprotnom slučaju kada je niska potražnja i prisutan je višak brodskog prostora, vozarine padaju te se naručuje manje novih brodova, a ujedno dolazi i do više otkazivanja narudžbi. Ovaj diplomski rad se bavi analizom stanja svjetske brodogradnje te...
Analiza tankova za prijevoz ukapljenih plinova s posebnim osvrtom na LNG tankove
Analiza tankova za prijevoz ukapljenih plinova s posebnim osvrtom na LNG tankove
Sara Saganić
Rad prati nastanak i razvoj tankova specijaliziranih za prijevoz ukapljenih plinova. Prikazana je i podjela brodova za prijevoz tih ukapljenih plinova. Središte interesa ovog rada je ukapljeni prirodni plin, skraćeno LNG te tankovi u kojima će biti pohranjen pri transportu morem. Prema IGC kodeksu, klasificirano je nekoliko vrsta tankova za prijevoz plinova, a naglasak u radu je na onim vrstama koje su namijenjene za prijevoz LNG-a.
Analiza tehnologija prekrcaja i skladištenja na kontejnerskom terminalu
Analiza tehnologija prekrcaja i skladištenja na kontejnerskom terminalu
Iva Prpić
Ovaj završni rad se bazira na kontejnerskom prijevozu kao najraširenijem obliku intermodalnog prijevoza robe. Unutar rada osvrt je stavljen na tehnologije prekrcaja i skladištenja na lučkom kontejnerskom terminalu kroz određene analize. Također, definiran je kontejnerski terminal te je spomenuta korelacija između tehnoloških procesa i njihovih utjecaja na vremensko razdoblje potrebno za određeni proces. Ukratko su, na kraju rada, opisani novi, moderni načini slaganja kontejnera, u...
Analiza tehnoloških procesa pri prijevozu objedinjenih tereta
Analiza tehnoloških procesa pri prijevozu objedinjenih tereta
Drago Lasić
U ovome radu analizirat će se tehnološki procesi pri prijevozu objedinjenih tereta. Tehnološki procesi prijenosa i prijevoza određenih vrsta tereta tvore bitnu komponentu sustava nabave roba te moraju činiti funkcionalan, a ujedno i produktivan sklad svih njegovih tehnoloških elemenata. Kako bi se teretom lakše rukovalo, isti mora biti objedinjen. U radu će biti opisane metode objedinjavanja i konsolidacije tereta te njihove prednosti i nedostaci. Kroz dva primjera biti će prikazano...
Analiza teretne morske luke s aspekta sudionika u lučkom sustavu
Analiza teretne morske luke s aspekta sudionika u lučkom sustavu
Gorana Kvaternik
Uspješno funkcioniranje lučkog sustava te teretne morske luke kao podsustava ne određuje samo raspoloživost infrastrukture i suprastrukture, već i dobru organizaciju sudionika u cjelokupnom lučkom prometu i prometu uopće. Oni se mogu podijeliti na unutarnje sudionike, vanjske sudionike i državne organe. Jedan od najvažnijih zahtjeva sustava je usklađen rad sudionika. Svrha i cilj rada je pravilno analizirati sudionike koji koordinirano djeluju u lučkom sustavu i osigurati cjelovit...

Pages