Pages

Model određivanja širine ograničenih plovnih putova
Model određivanja širine ograničenih plovnih putova
Mate Barić
Ovom doktorskom disertacijom sustavno su sagledane i analizirane metode i međunarodne preporuke određivanja dimenzija ograničenih plovnih putova. Istaknuti su utjecajni čimbenici koji djeluju na sile međudjelovanja broda i obale te je izvršena njihova analiza. Temeljem ovih spoznaja definiran je model dodatne širine plovnog puta kojeg treba uzeti u obzir zbog utjecaja sile međudjelovanja broda i obale. Utjecaj sile međudjelovanja na brod u plovidbi analiziran je uz pomoć podataka...
Model onečišćenja mora crnim otpadnim vodama s plovila
Model onečišćenja mora crnim otpadnim vodama s plovila
Žarko Koboević
U doktorskoj disertaciji istraženi su i analizirani najvažniji čimbenici koji imaju utjecaj na onečišćenje mora crnim otpadnim vodama s plovila. Istražena je podjela sanitarnih otpadnih voda na plovilima i njihov štetni utjecaj na ljude, živi svijet u moru i gospodarstvo. Utvrđeni su pokazatelji fekalnog onečišćenja mora. Istraženi su međunarodni, regionalni i nacionalni propisi kojima se regulira postupanje s crnim otpadnim vodama na plovilima i nedostaci u primjeni tih...
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
Model organizacije međugradskih linija u pomorsko-putničkom prometu
Veljko Plazibat
Povezivanje obalnih gradova u Republici Hrvatskoj kroz ogranizaciju međugradskih brzobrodskih pomorskih linija glavni je predmet istraživanja ove doktorske disertacije. Rezultati istraživanja temelje se na sekundarnim i primarnim izvorima podataka. Primijenjenom znanstvenom metodologijom dokazano je da organizacija međugradskih brzobrodskih linija u pomorskom putničkom prometu Republike Hrvatske pridonosi realizaciji ciljeva prometne i pomorske politike, poboljšanju cjelokupnog...
Model pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza
Model pomorskih prometnica u funkciji razvoja intermodalnog prijevoza
Dražen Žgaljić
Promet, pogotovo cestovni prijevoz kao jedan od načina, ali dominantni način prijevoza, uzrokuje negativan utjecaj na okoliš i društvo. Očituje se kroz učestala prometna zagušenja, povećani rizik od prometnih nezgoda, povećanu razinu buke, povećani stres svih sudionika i društva općenito, velike količine ispušnih plinova što prijevozna sredstva direktno ispuštaju u okoliš te one koje su ispuštene u procesu proizvodnje pogonskog goriva. Pomorske prometnice su pomorski...
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji
Model pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji
Sanjin Valčić
Razmjena podataka između brodova i kopnenih objekata od iznimne je važnosti za potrebe sigurnosti navigacije, kao i za potrebe komercijalnih usluga. Iz tog razloga, u ovome radu su detaljno analizirani postojeći pomorski komunikacijski sustavi za prijenos podataka, u svrhu određivanja smjernica za njihovu nadogradnju, odnosno zamjenu novim komunikacijskim sustavima. Kako u pomorskim VHF komunikacijama nema razvijenog sustava za potrebe prijenosa velikih količina podataka, nužno...
Model procjene rizika pomorskih nezgoda na putničkim brodovima u nelinijskoj obalnoj plovidbi
Model procjene rizika pomorskih nezgoda na putničkim brodovima u nelinijskoj obalnoj plovidbi
Lea Vojković
U zadnjih se dvadeset godina broj putničkih brodova na Jadranu znatno povećao, a samim tim i mogućnost pojave pomorskih nezgoda. U ovoj doktorskoj disertaciji sustavno je napravljena analiza uzroka pojave pomorskih nezgoda malih putničkih brodova na temelju koje su izrađeni kvalitativni i kvantitativni modeli procjene rizika. Kvalitativni modeli izrađeni su za pomorske nezgode: potonuće, udar, nasukavanje, sudar te požar i eksplozija. Kvantitativni modeli izrađeni su za pomorske...
Model procjene uspješnosti napuštanja broda za kružna putovanja
Model procjene uspješnosti napuštanja broda za kružna putovanja
Srđan Vujičić
Uslijed velikih pomorskih nezgoda brodova za kružna putovanja napuštanje broda uočava se kao jedan od najznačajnijih problema. U disertaciji su predstavljene opće smjernice, organizacijski ustroj, tijek informacija te postojeće metode upravljanja sustavima napuštanja broda za kružna putovanja. Predstavljen je uzročnoposljedični model razvoja pomorskih nezgoda koji mogu imati za posljedicu napuštanje broda. Utvrđeni su čimbenici koji utječu na postupak spašavanja, a njihove...
Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma
Model utvrđivanja konkurentnosti luka nautičkog turizma
Nela Jadrijević
U modelu utvrđivanja konkurentnosti promatra se 41 stanje sustava, s tim da se 38 odnosi na luke nautičkog turizma, a ostala 3 stanja predstavljaju izlaze odnosno ulaze preko Italije, Slovenije i Crne Gore. Između navedenih stanja odvija se nautički promet te se tako stvara komunikacijska mreža koja ima svoje zakonitosti. Luke nautičkog turizma predstavljaju tehnološko-ekonomske čvorove u toj mreži te formiraju nautičku ponudu pružanjem usluga nautičarima. Tijekom izrade modela...
Model učinaka troposferskog kašnjenja satelitskog signala na kvalitetu satelitskog određivanja položaja u pomorskoj površinskoj navigaciji
Model učinaka troposferskog kašnjenja satelitskog signala na kvalitetu satelitskog određivanja položaja u pomorskoj površinskoj navigaciji
Ivan Rumora
Točnost određivanja položaja satelitskim navigacijskim sustavom određena je učincima koji nastaju u prostoru širenja satelitskog signala. Troposfera, kao Zemljinoj površini najbliži sloj atmosfere, izaziva pojavu troposferskog kašnjenja satelitskog signala zbog svojih nehomogenih fizikalnih obilježja. Troposfersko kašnjenje pojavljuje se kao utjecajna veličina u mjerenju pseudoudaljenosti te time određuje točnost određivanja položaja satelitskim sustavom. Opisnom...
Model vrednovanja onečišćenja Jadranskog mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna putovanja
Model vrednovanja onečišćenja Jadranskog mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna putovanja
Tina Perić
U doktorskoj disertaciji istraženi su i analizirani svi čimbenici koji imaju utjecaj na onečišćenje mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna putovanja u Jadranskom moru. Istražena su osnovna obilježja Jadranskog mora, pomorski promet i obilježja turizma u RH. Analiziran je kruzing turizam s aspekta trendova kretanja brodova za kružna putovanja kao i s aspekta održivog razvoja te je analizirano onečišćenje mora sanitarnim otpadnim vodama s brodova za kružna...
Model vrednovanja tokova dostave roba u gradska središta u funkciji unapređenja održive logistike grada
Model vrednovanja tokova dostave roba u gradska središta u funkciji unapređenja održive logistike grada
Mladen Jardas
Logistika grada ima zadaću razvijati i implementirati mjere za postizanje učinkovitog i ekološki prihvatljivog gradskog prometnog sustava. Razvoj gradskog središta za posljedicu ima grupiranje sve većeg broja poslovnih subjekata u gradskom središtu što rezultira povećanjem količine roba koje ulaze u gradsko središte, stvaranje dodatnih zagušenja u prometu, tzv. uskih grla, što pak za posljedicu ima povećanu razinu buke i emisiju štetnih ispušnih plinova, čime je...
Model vrednovanja utjecaja lučkih terminala za ukapljene prirodne plinove na morski okoliš
Model vrednovanja utjecaja lučkih terminala za ukapljene prirodne plinove na morski okoliš
Majda Jurić
Svrha istraživanja doktorske disertacije pod naslovom: „Model vrednovanja utjecaja lučkih terminala za ukapljene prirodne plinove na morski okoliš“ jeste definirati kriterije vrednovanja mogućih utjecaja terminala za ukapljene prirodne plinove na morski okoliš. U ovoj doktorskoj disertaciji je postavljen cilj istraživanja koji u odnosu na postavljeni problem, za danu metodologiju, zahtijeva uporabu višekriterijske analize, gdje je naglašen sustavni pristup analizi vrednovanja...

Pages